Informace pro rodiče

Informace pro zákonné zástupce žáků I. stupně

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30. 4. 2020 je umožněn od 25. 5. 2020 vstup do školy žákům I. stupně základních škol.

Žák se bude účastnit vzdělávací aktivity/výuky pouze za dodržení následujících opatření:

 1. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 2. V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování osob před školou.
 3. Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům.
 4. Předpokládané zahájení výuky 25. 5. 2020 je na základě předběžného zájmu organizované následovně:

– ranní ŠD neposkytujeme

– příchod dětí od 7,30 do 7,45 (prosíme, dodržte – je to čas vymezený pro žáky ZŠ)

– po vstupu do budovy děti provedou dezinfekci rukou a podle instrukcí pedagoga odejdou do své skupiny

 1. Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. Vyhovující jsou látkové roušky. Bez ochrany úst a nosu nebude žákům umožněn vstup do školy a účast na výuce. Je možno použít také obličejový štít. Při výuce v lavici, při jídle a pobytu na zahradě roušku mít nemusí.
 2. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, o kterých bude poučen s prvním vstupem do skupiny.
 3. Žák je povinen se po přihlášení účastnit výuky. Zákonný zástupce je v případě absence žáka povinen omluvit.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 5. Jako rizikový vidíme vstup pro žáky s následujícími zdravotními obtížemi, které Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako rizikové faktory:
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  při protinádorové léčbě,  po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 1. Žáka lze přihlásit do školní skupiny nejpozději k 19. 5. 2020. Přihláška je závazná a rozhodnutí nelze později změnit. Podepsanou přihlášku je možné naskenovat a odeslat emailem, nebo vhodit do schránky ZŠ. Žák před prvním vstupem do školy předloží pedagogovi zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

V případě nemožnosti vytisknout si příslušné dokumenty bude možné tyto dokumenty vyzvednout ve škole. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 1. Pokud se dítě bude účastnit také školní družiny (zvažte, zda je to nezbytné), předpokládaný konec bude nejpozději v 16.00 hod. Vyzvedávat děti bude možné podle zápisového lístku, na případných změnách se domluvíte s paní vychovatelkou.
 2. Školní jídelna bude v provozu. Pitný režim zajistíme, ale doporučujeme pití vlastní.
 3. Zájmové kroužky do konce školního roku nebudou, DDM Poděbrady podá bližší informace v první polovině června.
 4. Peníze za neproběhlé lekce plavání a ŠD vrátíme s vyúčtováním školního roku na začátku července.
 5. Upravený rozvrh podle rozdělení žáků do skupin rozešleme 20. 5.